Pozycjonowanie strony jest w istocie zarządzaniem i marketingiem w odniesienie do tak specyficznego produktu, jakim jest obecność w sieci. Miejsce strony w wyszukiwarkach odzwierciedla rzeczywistą wartość produktu (czy też usługi). Nic tak dobrze nie obnaża słabości naszej oferty, jak źle skrojona strona internetowa.

Zarządzanie produktem to funkcja organizacyjna  w firmie zajmującej się planowaniem, prognozowaniem, lub wprowadzaniem do obrotu produktu lub produktów na wszystkich etapach cyklu życia produktu. W istocie taką funkcję wobec strony internetowej pełni “łebmajster”, który – oprócz czysto informatycznych zadań  powinien czuwać nad  rozwojem i marketingiem własnego produktu, w celu maksymalizacji przychodów ze sprzedaży, czy też z udziału w rynku. Menedżer produktu jest często odpowiedzialny za analizę sytuacji rynkowej i określenie cech lub funkcji produktu. Zarządzanie produktami obejmuje wiele działań  strategicznych i taktycznych i zależy od struktury organizacyjnej firmy (uwaga, jeżeli firma jest jednoosobowa, nie ma więc istotnej struktury, zostanie to zauważone natychmiast na stronie internetowej).
W zależności od wielkości firmy i historii, zarządzanie stroną-produktem ma wiele funkcji i ról. W dużych firmach funkcja zarządzania produktem jest ośrodkiem wielu innych działań wokół tego produktu, co odbija się na statusie witryny internetowej (z odpowiednio skomplikowaną strukturą i drzewem rozgałęzień).