Klient kontaktuje się z tłumaczem – Andrzejem Szadkowskim przy pomocy poczty elektronicznej, skype’a, telefonicznie, lub też przy pomocy faksu. Tłumacz, po uzyskaniu oryginałów, lub skanów dokumentów (plików) dokonuje wyceny w trybie natychmiastowym i ustala z klientem warunki wykonania tłumaczenia. Jeżeli klient zaakceptuje te warunki, dokonuje płatności za tłumaczenie przy pomocy systemu  Dotpay Online, lub PayPal, lub  przelewem bankowym, zgodnie z kontem podanym na otrzymanym rachunku. Po uzyskaniu potwierdzenia dokonanej płatności, tłumacz Andrzej Szadkowski przystępuje do wykonania tłumaczenia. Tłumaczenie przesyłane jest wraz z fakturą na adres dostarczony przez klienta.

OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ

1  Zakres

Niniejsze warunki definiują ramowe warunki współpracy pomiędzy tłumaczem Andrzejem Szadkowskim zwaną dalej Wykonawcą,  a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi zwanymi dalej Zamawiającym odnośnie realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego tłumaczeń.

2 Tłumaczenia

Wykonawca w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej realizuje tłumaczenia (pisemne, pisemne uwierzytelnione) określone w poszczególnych zamówieniach.

3 Zamówienia, terminy i sposoby wykonania

Strony pisemnie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, czy telekomunikacyjnych, ustalą warunki realizacji zamówienia, a następnie Zamawiający dokona zlecenia osobiście w formie pisemnej, faksem, lub elektronicznie (e-mail). Zamówienie powinno zawierać czytelną informację o dokonaniu zlecenia, akceptację wcześniej ustalonych warunków zlecenia (termin, cena, warunki dodatkowe) oraz dane teleadresowe Zamawiającego.  W przypadku niewywiązania się przez Zamawiającego co do terminu dostarczenia Wykonawcy Zamówienia, Wykonawca określi nowy termin realizacji.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przyjęte Zamówienie przy zachowaniu najwyższej staranności.

4 Cena usługi

Po dokonaniu wyceny, Zamawiający opłaca przelewem, lub przy pomocy systemu Dotpay Online, lub PayPal  wymaganą kwotę za usługę, Wykonawca natomiast po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty przystępuje do realizacji zamówienia. Przy dużych zleceniach Zamawiający opłaca przelewem z góry 45% kwoty całkowitej za zlecenie, natomiast pozostałe 55% natychmiast po otrzymaniu faktury, która spełnia rolę pokwitowania i jest dostarczana wraz z całością tłumaczenia.

5 Spory

W trosce o dobre imię firmy wszelkie spory załatwiane będą polubownie.

6 Klauzula poufności

Wykonawcę obowiązują w tym zakresie szczegółowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a mianowicie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w internetowym systemie aktów prawnych na stronie sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).